مدیریت دانش

مدیریت سرمایه‌های دانشی سازمان و به دنبال آن ایجاد چرخه حیات دانش، مستلزم تغییر در فرآیندها، فرهنگ، ساختار و سبک رهبری سازمان است و می‌بایست در بستر مدیریت تغییر و بر اساس راهکارهای آزموده شده و بومی اجرایی شود. اهمیت این موضوع را می‌توان در نمونه‌های ناموفق استقرار نظام مدیریت دانش در سرتاسر جهان مشاهده کرد. سازمان‌هایی که بدون توجه به تمامی ابعاد تاثیرگذار بر نظام مدیریت دانش، اقدام به پیاده‌سازی آن نموده و با شکست مواجه شده‌اند.

jigsaw-teamwork-concept-macro-shot

گروه مشاوره مدیریت دانشکار با پشتوانه استقرار نظام مدیریت دانش در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی در سطح کشور و استفاده از رویکردهای بومی‌سازی شده با شرایط و فرهنگ سازمان‌های ایرانی، رهبران سازمان را تا دستیابی به اهداف مورد نظر همراهی می‌کند.

مدیریت دانش