مدیریت نوآوری

نوآوری اصطلاحی بسیار کاربردی است که در تمام جنبه‌های کسب و کار وجود دارد. با این حال، هر بار که این سؤال مطرح می شود “نوآوری به چه معنی است؟” یا “نوآوری چیست؟” ، ترکیبی از پاسخ‌ها را نتیجه می گردد. نتیجه گیری مشترک از تمامی مباحث این است که :

نوآوری کاری است که قبلاً انجام نداده ایم، نه کاری که قبلاً در هیچ کجا انجام نشده باشد.

برخی دیگر از محققان، چشم انداز بلندپروازانه‌تری دارند و نوآوری را چیزی می دانند که کاملاً مدل‌های کسب و کار  را یا نحوه ایجاد درآمد و روش‌های بعدی کار را تغییر داده است.

بنابراین ، چگونه می توانید معنی نوآوری را برای سازمان خود تعریف کنید بدون آنکه بدانید در کجا، چطور و چگونه وجود دارد و پیوند بین نوآوری و مدیریت دانش چیست؟

نوآوری فرایندی است که در آن دانش با هدف ایجاد دانش جدید، کسب، جذب، تسهیم و استفاده می‌شود.

بنابراین، نواحی وجود دارد که دانش و نوآوری با هم همزیستی داشته و به یکدیگر متصل شده و باعث بروز و  ایجاد آنچه که نوآوری مبتنی بر دانش نامیده می‌شود؛ می گردد.

گروه مشاوره مدیریت دانشـــــکار، با همراهی جمعی از خبرگان و نخبگان دانشگاهی حوزه فناوری و نوآوری در این زمینه خدمات متمایز و کاربردی را ارائه می نماید. این خدمات شامل طراحی و اجرای نظام مدیریت نوآوری و خدمات نرم‌افزاری مربوطه بر پایه نیاز سازمان می‌باشد.